ANGÅENDE SKYDD AV PERSONLIG INFORMATION

Roland Sverige inser vikten av att skydda all den privata information som användare förser oss med via denna webbplats eller delas med oss på andra sätt, även off-line. Vi skapade följande riktlinjer som policy med en grundläggande respekt för våra användares rätt att vara privata då vi värderar relationerna med våra användare.

Roland Sverige och dess grupp av företag (härefter benämnda kollektivt som "Vi") kan be dig registrera din personliga information, inklusive namn, adress, telefonnummer och e-postadress när du svarar på enkäter online, ansöker om medlemskap på webbplatser, vid distribution av nyhetsbrev via e-post, anmäler dig till events och tävlingar, registrerar produkter, och efterfrågar produktsupport, och vi inser att det är vår sociala och juridiska skyldighet att skydda sådan personlig information.

Vi sparar personlig data och annan information som vi fått av dig på servrar placerade i EU och i USA och den kommer att hanteras av Roland Europe Group och Roland Sverige. All personlig data kommer att förvaras i enlighet med EUs och Roland Sverige dataskyddslagar och alla andra tillämpliga dataskyddslagar. Genom att delge oss din personliga information, förstår och accepterar du villkoren i denna integritetspolicy. Om du inte accepterar villkoren i denna integritetspolicy ber vi dig att avstå från att använda denna webbplats och att inte förse oss med din personliga information.

Roland Sverige använder skäliga försiktighetsåtgärder för att se till att information som delges oss förblir skyddad. För att hindra icke auktoriserad tillgång, upprätthålla dataintegritet och säkra korrekt användning av informationen har vi infört lämpliga fysiska, elektroniska och ledningsprocesser för att skydda och säkra informationen vi samlar online från våra användare. Likväl garanterar Roland Sverige inte säkerheten, riktigheten eller omfattningen av sådan information eller procedurer. Vårt skydd av personlig information baseras på följande principer:


1. Vi använder personlig information enbart för uttalat ändamål

Vi begränsar alltid vårt användande av personlig information till användningsområden som beskrivs nedan. När vi behöver använda personlig information utöver de nämnda användningsområdena kommer vi att informera dig om dessa nya syften i förväg. Om du inte vill acceptera dessa nya syften kan du neka oss tillåtelse att använda din personliga information.

Användningens ändamål
(1) Tillhandahålla medlemswebbplatser

 • Att identifiera medlemsansökningar, medlemmar och ge medlemmar service
 • Att autentisera användare när de använder vår tjänst

(2) Tillhandahålla olika information via e-post, post och andra relevanta marknadskanaler

 • Att erbjuda information relaterad till produkter och tjänster från företaget och gruppens bolag (inklusive marknadsföring och reklam) och information om events
 • Att erbjuda information relaterad till produkter och tjänster från andra utomstående företag som har fått i uppdrag att skicka information (inklusive marknadsföring och reklam) och information om events
 • Att meddela och informera registrerade användare om annan information som kan angå dem. Om du inte vill ta emot vidare direkt marknadskommunikation från oss eller våra affärspartners kan du när som helst avanmäla dig.

(3) Kundsupport

 • Att ta emot frågor och kommunicera kring dessa och konsultera med kunder
 • Att ge after-sales service, såsom versionsuppdateringar till användare
 • Att skicka tillbaka reparerade produkter till användare

(4) Att planera, utveckla och förbättra produkter och tjänster

 • Att förstå status av användarregistrering och användningstillstånd på medlemswebbplatser
 • Att genomföra enkäter/undersökningar och övervaka översättningar

(5) Övrigt

 • Om vi kommer att vilja använda dina personliga data för andra ändamål än de ovan kommer vi att meddela dig dessa ändringar för att få tillstånd
 • Övrigt användande att ske i samtycke separat erhållet från användaren

2. Vi kommer ej att ge ut personlig information till utomstående

Vi kommer ej att ge ut personlig information du delger oss till utomstående organisationer förutom de som beskrivs nedan och som beskrivs i sektion 4 nedan.

 • När vi är överens om att sådan informationsdelning skall ske
 • När vi, under strikt företagsledningsöveryn, delger personlig information till sådana företag som vi i förväg har avtalat att delegera uppgiften att processa personlig information
 • När det anses lämpligt att tillåta ett anknutet företag eller distributör att svara på din förfrågan
 • När vi måste avslöja eller delge personlig information baserat på lagar eller regler
 • När ett delgivande behövs för att skydda mänsklig hälsa eller säkerhet eller tillgångar och det i förväg är svårt att erhålla ditt medgivande
 • När vi behöver samarbeta med nationella eller lokala myndigheter i deras offentliga skyldigheter och att få ditt medgivande kan hindra deras uppdrag

3. Vi kommer inte att överföra dina personliga uppgifter internationellt

Förutom såsom framlagt i denna policy, skall vi inte överföra den personliga information du har delgivit oss till ett främmande land förutom som anges nedan eller för delat användande med utländska företag inom företagsgruppen som nämns i nästa sektion.

 • När du medger en sådan överföring
 • Om den utomstående partnerns land är erkänt av reglerna i Personal Information Protection Committee såsom ett främmande land som har en ekvivalent nivå av skydd av personlig information som vårt land, för att skydda individens intressen och rättigheter
 • Genom att förse personlig information till en person som har etablerat ett system som håller sig till samma standarder som finns i reglerna i Personal Information Protection Committee som ett system som är nödvändigt för att ta de steg på en kontinuerlig bas som svarar mot de steg som bör tas av en näringsidkare som hanterar personlig information med avseende att hantera persondata
 • När vi måste visa eller delge personlig information baserat på lagar eller regler
 • När ett delgivande behövs för att skydda mänsklig hälsa eller säkerhet eller tillgångar och det i förväg är svårt att erhålla ditt medgivande
 • När vi behöver samarbeta med nationella eller lokala myndigheter i deras offentliga skyldigheter och att få ditt medgivande kan hindra deras uppdrag

4. Vi kan komma att dela personlig information

Vi kan komma att dela din personliga information med någon eller några av följande företag inom företagsgruppen

Personlig information som kan delas

 • Ditt namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, ID-nummer utgivet av Roland, produkter du har registererat, etc.

Enheter som kan få del av den personliga informationen

 • BOSS Corporation, Roland Corporation, Roland Europe Group och andra utländska företag inom företagsgruppen *1
 • *1: Utländska företag inom företagsgruppen: Fabriker och dotterbolag

Avsikt med användande av dessa enheter

 • Anledningar som är beskrivna i denna policy

5. Om cookies

En “cookie” är en liten mängd kod som skickas från en web-server och sparas på din dator. Även om vår web-server kan identifiera din dator genom att använda en cookie, erbjuder detta dig att effektivt använda våra webbplatser, och vi skall inte använda dem för något annat ändamål.

Du kan avvisa cookies från att sparas på din dator via datorns webbläsares inställningar, men då är funktionerna på våra webbplatser inte fullt tillgängliga för dig.

I tillägg till detta, för att ge den bästa marknadsföringen till kunder, använder vi beteendestyrd reklamservice från följande företag genom användande av cookies. Om du vill inaktivera denna service, gå till företagens webbsidor nedan och följ instruktionerna.

(1) Google, Inc.
Du kan inaktivera denna webbplats:

https://www.google.com/policies/technologies/ads/

(2) Yahoo Corporation
Du kan inaktivera denna webbplats:

https://policies.yahoo.com/ie/en/yahoo/privacy/index.htm

(3) Facebook, Inc.
Du kan inaktivera denna webbplats:

https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/


6. Om accessloggar

Vår webbplats registrerar information om hur människor använder den i en accesslogg, som beskrivs häri:
Accessloggen inkluderar IP-adress, domännamn, webbläsare, accessdatum/tid, etc., av de som besöker vår webbplats. Vi kommer inte att använda dessa accessloggar för att samla personlig information, ej heller kommer vi att använda dem i kombination med någon annan information som kan identifiera en individ.

Vi kommer att informera dig om varje syfte med att använda dina accessloggar i kombination med din personliga information när vi använder dem till annat syfte är det som beskrivs nedan:

 • Svara på förfrågningar som uppstår när du använder våra tjänster
 • Skapa statistisk data som ej identifierar individer

7. Spårningssystem

Ett spårningssystem baserat på användande av vårt företags cookies används på Rolands webbplatser som sparar IP-adress, accessdatum/tid, etc. Vi kommer inte att använda informationen i kombination med någon information som kan identifiera en individ, förutom det som beskrivs under "Användningens ändamål" i den övre sektionen (1. Vi använder den endast för den angivna avsikten) i denna integritetspolicy.

Det finns även ett spårningssystem baserat på utomstående aktörers cookies som används på Rolands webbplatser för att samla anonym statistisk information som ej är kopplad till specifik personlig information.

Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar våra online Policyers för skydd av personlig information då vi kan komma att modifiera våra policyers med syfte att förbättra vårt integritetsskydd eller för att följa med ändringar av lagar och regler.

Om du vill uppdatera eller neka att delge din personliga information, var vänlig informera oss om detta här*1. Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller villkoren för denna webbplats vänligen informera oss här *1.

*1 Kontakta oss

Vänligen läs också Policys för skydd av personlig information.


8. Rättning av personlig information

Som individ äger du rätten att begära kopior av all information vi har om dig. Om vi informeras av användare att deras personliga information är felaktig och blir ombedda att ändra, lägga till eller ta bort data, kommer vi att undersöka detta och baserat på resultatet kommer nödvändiga ändringar att göras utan dröjsmål.